Tokhayeva Zhanar Ordabekovna

img

1.jpg

               

               Tokhayeva Zhanar Ordabekovna

               Occupation:Senior lecturer

Teaching courses:

  1. Project management
  2. Business Organization

Contacts: 

University campus, 1 building №213 office 

Tel.: +7 (725 33) 3-36-36 / 11-33 

E-mail: zhaniya1980@ mail.ru

Education: 

Bachelor: International economic relations / Akhmet Yassawi University 

Master: International economic relations / Akhmet Yassawi University

PhD: Management / Akhmet Yassawi University 

Work experience:

  1. 2003-2005 – master-teacher at the Department «International economic relations» in Akhmet Yassawi University
  2. 2005-2015 – Senior lecturer in the department “Management and tourism” in Akhmet Yassawi University
  3. 2016-2019 – PhD student in Akhmet Yassawi University

Achievements:

  1. Advanced training in the specialty “Management and business", al-Farabi KazNU, 18.01.2007
  2. 2012-2013 academic years guidance on the 3rd and 4th year students who took 2nd and 3rd place in the International Olympiad (Almaty and Shymkent)

Researches, published works (last 3 years):

1. http://www.revistaespacios.com/a17v38n48/a17v38n48p24.pdf Innovation process management in agriculture: International practice// Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 Vol. 38 (Nº 48) Year 2017

2. Ауыл шаруашылығында инновациялық саясатты басқару ерекшеліктері// ҚР Экономика Институты мен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университет бірігіп ұйымдастырған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 23 желтоқсан 2016

3. Қазақстанның экономикалық жандануында инновацияның маңыздылығы// «Жаһандану үдерісінде Түрік әлемінің келешегі: мүмкіндіктер ме қауіптер» атты Халықаралық Әлеуметтік Конгресі: Түркістан Форумы ІІІ, 26-28 сәуір 2017

4. «Ауыл шаруашылығында инновациялық процестерді дамытудың әдістемелік ерекшеліктері»// «Оразов оқулары-3: Қоғамдық сананы жаңғырту жолындағы жоғары білім беру мәселелері: бүгіні және болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент қаласында Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті ұйымдастырған 24 қараша 2017

5. Процесс управление инновационной деятельностью сельскохозяйственных предприятий// ІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Современные тенденции развития образования и науки: проблемы и перспективи», 15 наурыз 2018 ж., Львов қ. Украина

6. Управление инновационным развитием сельского хозяйства в казахстане// ІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Современные тенденции развития образования и науки: проблемы и перспективи», 15 қараша 2018 ж., Львов қ. Украина

7. “Ауыл шаруашылығында инновациялық қызметті басқарудың кейбір мәселелері" Статистика, есеп және аудит, №3, 2018

8. “World experience of innovative activities management in the agriculture" Агронарық мәселелері, №1, 2018

9. “Аграрлық саладағы инновациялық қызметті басқарудың аймақтық аспектілері"Агронарық мәселелері, №3, 2018