Syzdykova Aziza Oralbaikyzy

img
Сыздықова Азиза.jpg
             
              Syzdykova Aziza Oralbaikyzy               
              Academic degree, title: PhD

Training course:

 1. Financial modeling
 2. Financial modeling and forecasting
 3. Financial technology
 4. Exchange operations

Contact Information: 

Graduate School of Governance and Economics
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

Turkestan, Bekzat Sattarkhanova avenue. 29

Tel.: +7 (72533) 6-36-36 (1124)

E-mail:aziza.syzdykova@ayu.edu.kz

Labor activity:

2019 – continue
PhD Doctor, Senior Lecturer
Finance and Accounting Program
Graduate School of Public Administration and Economics


PUBLICATIONS

 

Recent academic publications 

I. Published in internationally recognized journals

 1. Syzdykova, A. (2018). The Relationship between the Oil Price Shocks and the Stock Markets: The Example of Commonwealth of Independent States Countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 8(6), 161-166. doi:https://doi.org/10.32479/ijeep.7020
 2. Syzdykova, A., Tanrıoven, C., Nahipbekova, S., & Kuralbayev, A. (2019). The effects of changes in oil prices on the russian Economy. Revista ESPACIOS, 40(14).
 3. Abubakirova, A., Syzdykova, A., Kelesbayev, D., Dandayeva, B., & Ermankulova, R. (2016). Place of Tourism in the Economy of Kazakhstan Republic. Procedia Economics and Finance, 39, 3-6. doi: 10.1016/S2212-5671(16)30232-5

II. Published in peer-reviewed journals

 1. Syzdykova, A.O. (2019). Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Orta Asya Ülkeleri Örneği. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 5(1), 291-307. e-ISSN: 2458-9381
 2. Syzdykova, A.O. (2019). Petrol Fiyat Değişimlerinin BİST Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisinin Analizi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 247-265. DOI: 10.33905/bseusbed.518704
 3. Syzdykova, A. (2018). Petrol Fiyatlarının BRIC Ülkelerinin Borsalarına Etkisi. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2(1), 1-20. DOI: 10.29216/ueip.357615
 4. Syzdykova, A . (2018). Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: KASE Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 331-355. DOI: 10.18074/ckuiibfd.444811
 5. Syzdykova, A. (2018). The Problem of External Debt in Kyrgyzstan and Search for Solutions. Social Science Development Journal, 3(13), 587-598. Doi: http://dx.doi.org/10.31567/ssd.122
 6. Syzdykova, A. (2018). The Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth In Central Asian Countries: Panel Data Analysis. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 87-99. DOI: 10.5578/jeas.67162
 7. Syzdykova, A., & Tanrıöven, C. (2018). Petrol Fiyatındaki Değişimlerin Seçilmiş Asya Ülkelerinin Borsalarına Etkileri. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2(2), 185-198.
 8. Syzdykova, A., Abubakirova, A.,Abishov, N. & Kuralbayev, A. (2018). SWOT Analysis of Kazakhstan Tourism and Evaluation of Tourism Policies with TOWS Matrix. Eurasian Education & Literature Journal, Volume:8,55-65 http://dx.doi.org/10.17740/eas.edu.2018-V8-06
 9. Syzdykova, A., Abubakirova, A. (2018). Döviz Rezerv Yeterlilik Göstergelerinin Değerlendirilmesi: Kazakistan Örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(9). ISSN:2148-9963
 10. Syzdykova, A. (2017). Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: Kazakistan Borsası Örneği. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2(4), 259-269. DOI : 10.29106/fesa.347482
 11. Syzdykova, A. (2017). BRIC Ülkelerinde Petrol Fiyat Değişimleri ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 25-38. ISSN:2148-1415
 12. Abubakirova, A., Nahipbekova, S., Syzdykova, A. & Kuralbayev, A. (2016). E- Trade Focus And Future İn The Tourism Sector, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business &Economics Journal, №2(569-582) http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-131
 13. Syzdykova, A. (2016). Türkiye’de TFRS’ye Göre Şerefiye Değer Düşüklüğü Testi: BİST 100 Şirketleri Tarafından Kullanılan İskonto Oranlarının Analizi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(2). ISSN: 2149-4924
 14. Syzdykova, A. (2016). Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki İlişki: BRIC Ülkeleri Örneği. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 1-14. http://dergipark.gov.tr/uysad/issue/37755/435835
 15. Syzdykova, A., Abubakirova, A., Asan, D., & Kelesbayev, D. (2015). Turizm sektöründe kriz yönetimi. ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК, 23.
 16. SА.Сыздықова, А.Абубакирова (2016). Қазақстанның сыртқы борышы жəне борышты басқару мəселелері, Вестник Карагандинского университета, Серия «Экономика». № 2(82). http://rep.ksu.kz/handle/data/174
 17. А.Сыздықова, А.Əбубəкірова, Д.Асан, Д.Келесбаев (2015). Туризм секторының Түркияның төлем балансына ықпалын талдау, Вестник Карагандинского университета,Серия «Экономика». № 2(78).

ІІІ. Published at international scientific conferences

 1. Syzdykova, A. (2019). Kazakistan’da Ekonomik Büyüme ve Yoksulluğun Azaltılması. Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 17-19 Mayıs, Samsun/Türkiye. ISBN –978-605-7875-72-3
 2. Syzdykova, A. (2019). Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Orta Asya Ülkeleri için Panel Veri Analizi, II. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Şubat Mardin/Türkiye. ISBN – 978-6057875-03-7
 3. Syzdykova, A., Nahipbekova, S. (2019). Rusya’da Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi İlişkisi, II. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Şubat Mardin/Türkiye. ISBN – 978-6057875-03-7
 4. Syzdykova, A., Tanrıöven C. (2018). Petrol Fiyatlarının Kazakistan’daki Makroekonomik Aktiviteler Üzerindeki Etkisi, 3rd Internatıonal Congress on Economics, Finance and Energy. April 16-18, Almaty/Kazakhstan. ISBN: 978-601-7805-32-6
 5. Syzdykova, A., Abubakirova, A. (2018). “Kırgızistan’da Turizm Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelişme Olanakları”, 2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, November 9-11, Cappadocia/Turkey. ISBN: 978-605-8156-32-6
 6. Syzdykova, A., Abubakirova, A.& Bingöl Z. (2018). “Kazakistan’ın Turizm Potansiyeli ve Kültür Turizminin İncelenmesi” II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 7-11Kasım, Şanlıurfa/Türkiye. ISSN 1309-4254
 7. Syzdykova, A., Abubakirova, A. & Bingöl, Z. (2018). Evaluation of Youth Tourism at Global Level, II. International Congress of Youth Researches, 27 Haziran – 01 Temmuz 2018, Nahçıvan/Azerbaycan. ISBN: 978-605-83819-9-5
 8. Syzdykova, A., Abubakirova, A.& Bingöl Z. (2018). Gençlik Turizminin Küresel Düzeyde Değerlendirilmesi, III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran – 01 Temmuz, Nahçıvan/Azerbaycan. ISBN: 978-605-83819-9-5
 9. Syzdykova, A. (2017). Oil Price Shocks and Stock Market Returns in Oil-Exporting Countries: The Case Of GCC Countries, International Congress On Afro-Eurasian Research II, (Vol. 17, p. 199).April,17-20, Malaga-Spain ISBN: 978-605-67620-1-7 http://afroeurasia.org/userfiles/files/spain_proceedings.pdf
 10. Syzdykova, A., Baimaganbetov, S. (2017). Petrol Fiyat Değişimleri ve Borsa İlişkisi: Petrol İhraç Eden Ülkeler İçin Ampirik Çalışma, I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, 12-13 Ekim Konya, Türkiye ISBN: 978-605-5194-28-4, Yayıncı Sertifika No: 25215
 11. Abubakirova, A., & Syzdykova, A. (2017). Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Sanitasyon Yönetimi. Istanbul University. International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM 2017), November 9-11, 2017 Istanbul/TURKEY (Özet Bildiri)
 12. Syzdykova, A. (2016). The effects of the international financial movement on economy in Kazakhstan, 1st İnternational Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD), May 19 – 22, 2016 Madrid, Spain ISBN: 978-605-9654-52-4. Publisher Certificate Number: 32712
 13. Yalçiner, K. & Syzdykova, A. (2015). The Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth An Econometric Analysis For Kazakhstan. VI. European Conference On Social And Behavioral Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:2071305)
 14. Abubakirova, A. & Syzdykova, A. (2014). Turizmde Sistem Yaklaşımı, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 04 – 05 Nisan, Kuşadası,Aydın/Türkiye. ISBN : 978-605-4940-00-4 Yayıncı Sertifika No : 13188
 15. Nahipbekova, S.,Syzdykova, A. & Abubakirova, A. (2016). Turizm Sektöründe E-Ticaret’in Artan Önemi ve Geleceği, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs.İstanbul/Türkiye. (Özet Bildiri) http://2016uik.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/bildiri-kitap%C3%A7i%C4%9F%C4%B1.pdf
 16. Abubakirova, A., Aymurzayeva, A. & Syzdykova, A. (2014). The Job Satisfaction of Hotel Employees, 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure: 10-15. 03 – 07 June 2014, Istanbul/Turkey ISBN: 978-605-4940-25-7
 17. Abubakirova, A. & Syzdykova, A. (2017). Otel İşletmeleri Mutfaklarında Gıda Güvenliği, Önemi ve HACCP Uygulamaları. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III. 26-28 Nisan 2017. Türkistan/Kazakistan. ISBN 978-601-243-844-4.
 18. Syzdykova, A., & Ydyrys, K. (2014).Türkiye’nin Enerji-Çevre Ve İklim Değişikliği Politikaları Ve Kyoto Protokolü Karşısındaki Tutumu, Uluslararası Enerji Ve Güvenlik Kongresi, 23-25 Eylül, Kocaeli/Türkiye.