Botagoz  Dandaeva

img
20190306_112142.jpg

 

                   Botagoz  Dandaeva

                   Occupation: Candidate of  Economic Sciences, associate professor

Courses:

 1. Social system of Kazakhstan
 2. Governance and ethics
 3. Inter-sectoral government
 4. Theory and practice of public administration

Contacts: 

University campus, 1 building   

Tel.: +77055183636 

E-mail: botakoz.dandayeva@ayu.edu.kz

Pedagogical experience22 years Education

 1. Bachelor: Specialty “International Economic Relations” Qualification Economist. 1995. Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University
 2. Master: ” Master of Science in International Economic Relations” . Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University. 1996.
 3. Candidate Of Economic Sciences. Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University. 2007.
 4. Associate Professor. 2010

Experience: 

Since 1996, she has been a lecturer at the Department of International Economic Relations, Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University.

2005-2007 senior lecturer at the department of “Finance and Accounting”

From 2007-2018, she works as an associate professor of the Department of Management and Tourism

From 2018 to the present, Associate Professor in the Program of Public Administration and Regional Development,  Higher School of Public Administration and Economics, Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University. 

Achievements 

Certificates:

 1. Сourse “Pedagogical methodology, technology and methodology of distance learning” Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University. 05/22/2010 year.
 2. Advanced training course in the direction of “Management”. Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University. 01.21.2013 year.
 3. Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University. Institute of Continuing Education. Management course program, 72 hours, 2017.

Research, publications (last 3 years) 

Published 85 scientific articles. – 3 articles in journals from Scopus and Thomson Reuters. – 8 study guides – 1 monograph Science articles:

 1. Place of Tourism in the Economy of Kazakhstan Republic. 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 26-28 November 2015, Rome, Italy
 2. Білім беру қызметінің сапасын жақсартуда СФТ әдісі. Қазақстанның ғылшымы мен өмірі №1 (43) Астана 2017 54-56 бет
 3. Elements of promotion mix:sales promotion. Қазақстанның ғылымы мен өмірі №2 (44) Астана 2017 79-84 бет
 4. Governmment regulation mechanisms of direct foreign and domestic investments in economy of Kazakhstan. Қазақстанның ғылымы мен өмірі №2 (44) Астана 2017 108-109 бет
 5. Пути обеспечения и повышения конкурентноспособности регионов Казахстана.  Спецвыпуск университет «Болашақ» Молодой ученый №7.1 (141.1)/ Казань 2017 февраль стр.9-11  (журнал)
 6. Қазақстанда мемлекеттік қызмет жүйесін жаңғырту. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты 5 дәстүрлі халық. ғыл.-тәжіриб. конф. матер. 1 Том Түркістан 2017 321-325бет
 7. Аймақтық туризмді дамытуды басқарудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдерінің теориялық мәселелері. «Замануи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» халық.. ғыл.-тәжіриб. конф. матер. 2 Том Түркістан 2017 225-229бет
 8. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жолдары. Халық аралық Әлеуметтік ғылымдар конгресі: Түркістан форумы ІІІ «Жаһандану үрдісіндегі түрік әлемінің келешегі» тақырыб конгрес матер. Түркістан ХҚТУ 26-28 сәуіір 2017ж. 406-413 бет
 9. Қазақстанда мемлекеттік қызметте кадрлар қызметін ұйымдастырудың бүгінгі жағдайы. Халық аралық Әлеуметтік ғылымдар конгресі: Түркістан форумы ІІІ «Жаһандану үрдісіндегі түрік әлемінің келешегі» тақырыб конгрес матер. 26-28 сәуіір 2017ж. Түркістан ХҚТУ 26-28 сәуіір 2017ж. 440-453 бет
 10. Мәдени-тарихи туризм және туристік қалаларды дамытудың теориялық мәселелері. Халық аралық Әлеуметтік ғылымдар конгресі: Түркістан форумы ІІІ «Жаһандану үрдісіндегі түрік әлемінің келешегі» тақырыб конгрес матер. 26-28 сәуіір 2017ж. Түркістан ХҚТУ 1201- 1207 бет